Aktualności

2015-05-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć warsztatowych "Stop bezrobociu" oraz "Jaki byłem - jaki teraz jestem" realizowanych w ramach projektu "Do zatrudnienia mały krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły tutaj.

2015-05-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do składania ofert na przygotowanie i dostarczenie dwóch gotowych posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu "Do zatrudnieia mały krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły tutaj.

2015-04-17

Trwa realizacja projektu "Do zatrudnienia mały krok"

SZKOLIMY OSOBY BEZROBOTNE I NIEKATYWNE ZAWODOWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach prowadzi reintegrację społeczną i zawodową 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego.

Reintegracja społeczno – zawodowa realizowana jest w ramach projektu „Do zatrudnienia mały krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu podpisali indywidulny program zatrudnienia socjalnego i rozpoczęli udział w zajęciach dnia 22 września 2014r. W ramach reintegracji społecznej beneficjenci uczestniczyli w warsztatach:
- Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa, których celem było podniesienie szeroko rozumianych kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego odnalezienia się w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.
- Trening pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego, których celem była analiza kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, wyznaczenie celu zawodowego, opracowanie realnego planu działania. Ale także beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z metodami poszukiwania pracy, technik autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
- Zajęcia edukacyjne prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa oraz pracownika socjalnego. Tematyka zajęć dotyczyła obszaru edukacji zdrowotnej, nauki samodzielnego gospodarowania budżetem, umiejętności zarządzania czasem, godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Poza tym w ramach reintegracji społecznej beneficjenci ostateczni uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem.

Z dniem 27 października 2014r. beneficjenci rozpoczęli 300 godzinne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych. 20 uczestników ukończyło następujące szkolenia zawodowe:
- „Kucharz;”
- „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami jeżyka niemieckiego”;
- „Florystyka z obsługą kasy fiskalnej”;
- „Spawanie metodą TIG i MAG”;
- „Grafika komputerowa”
i otrzymało pozytywną ocenę z egzaminu wewnętrznego. Z dniem 16 lutego 2015 roku beneficjenci rozpoczęli 4 miesięczny staż zawodowy zgodny z ukończonym szkoleniem zawodowym.

Ponadto wychodząc naprzeciw barierom naszych uczestników i uczestniczek zapewniamy wsparcie dodatkowe w postaci refundacji kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW, oraz cateringu.

2015-04-16

2015-04-14

2015-03-12

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie:
www.spes.org.pl/stypendia
Prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących: udostępnienie informacji osobom zainteresowanym, pracownikom pomocy społecznej oraz na stronach internetowych. Więcej informacji tutaj

2015-03-08

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach organizuje szkolenie grupowe dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Osoby z powiatu chojnickiego zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej muszą spełnić szereg warunków, określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu, mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać pełnię praw rodzicielskich.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani do ukończenia szkolenia, które obok wymienionych warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej stanowi niezbędny element do uzyskania pozytywnej kwalifikacji kandydata, umożliwiającej pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

W marcu 2015r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe - w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk. Łączny cykl szkolenia wynosi 12 tygodni.

Zajęcia metodą warsztatową prowadzą certyfikowani trenerzy programu szkoleniowego „Razem” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-II-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012r.

Kolejną edycję szkolenia planujemy jesienią 2015r.

Wszystkim osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym szczegółowych informacji udziela: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, pokój 034, tel. 52 33 44 497.

Szkolenie jest bezpłatne.

Jest to oferta dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens swojemu życiu przez pomoc drugiemu człowiekowi.

2015-03-05

Uwaga Studenci !

Od dnia 6 marca do 30 marca 2015 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015).

Wyznaczony termin składania wniosków jest terminem nieprzekraczalnym. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju nr 121 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie (decyduje data nadania korespondencji) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 89-600 Chojnice ul. Piłsudskiego 30.

W bieżącym roku wprowadzono udział własny studentów!

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany:

1) w module II – w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) –warunek dotyczy drugiej i kolejnych form.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w zakładce Aktywny Samorząd

2015-02-16

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj

2015-02-04

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

2015-01-19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
PSYCHOLOGA
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
1. Pani Roksana Kosecka – Miernik zam. Klawkowo
2. Pani Joanna Tylka – Sporysz zam. Chojnice

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Roksana Kosecka – Miernik oraz Pani Joanna Tylka – Sporysz wykazały, iż posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska Psychologa.

2015-01-16

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Mariola Witkowska – Kopiszka Gdańsk
2. Roksana Kosecka – Miernik Klawkowo
3. Joanna Tylka – Sporysz Chojnice

2015-01-07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Kamiński zamieszkały w Chojnicach oraz Pan Andrzej Plata zamieszkały w Chojnicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Krzysztof Kamiński oraz Pan Andrzej Plata spełniając wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, która została przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2014 r. Dokonując wyboru komisja kierowała się przede wszystkim doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną oraz dobrą znajomością przepisów z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Z załączonych przez w/w kandydatów dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że kandydaci wykazali się odpowiednią wiedzą niezbędną do wykonywania obowiązków na stanowisku młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

2014-12-22

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
ogłasza nabór na stanowisko
PSYCHOLOG

I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30

II. Określenie stanowiska:
Psycholog

III. Rodzaj umowy:
umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

IV. Wymiar czasu pracy:
1/2 etatu, początek zatrudnienia 01.02.2015r.

V. Wymagania niezbędne:
1. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. referencje,
7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

VI. Wymagania dodatkowe:
1. posiada co najmniej 2–letnie doświadczenie zawodowe w poradnictwie rodzinnym,
2. umiejętność podejmowania decyzji,
3. rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, dyspozycyjność,
4. wiedza z zakresu prawa rodzinnego i systemu pieczy zastępczej,
5. doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi i młodzieżą, staż pracy,
6. doświadczenie w prowadzeniu terapii rodzinnej.

VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. udzielanie wsparcia i/lub prowadzenie terapii psychologicznej rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka z terenu Powiatu Chojnickiego,
2. wspomaganie rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka borykających się z różnymi problemami, w tym opiekuńczo-wychowawczymi,
3. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka i sporządzanie stosownych opinii,
4. prowadzenie stałej współpracy z sądami i innymi instytucjami i podmiotami w zakresie rodzinnych form opieki nad dziećmi,
5. przeprowadzanie badań psychologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka i sporządzanie stosownych opinii,
6. opiniowanie zasadności kontaktów rodziny biologicznej i innych osób z dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej,
7. prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce, między innymi arkusza pracy psychologa, z podopiecznymi, rodzinami zastępczymi, osobami spokrewnionymi z dzieckiem przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej oraz sporządzanie stosownych pism i sprawozdań,
8. aktywne tworzenie i realizowanie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej oraz innych programów w zakresie wsparcia dziecka i rodziny,
9. uczestnictwo w posiedzeniach zespołu pieczy zastępczej,
10. asysta przy umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej oraz podczas kontaktów z rodziną biologiczną,
11. inicjowanie nowych działań w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej.

VIII. Wymagane dokumenty:
1. własnoręcznie podpisany życiorys (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu),
2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte doskonalenie zawodowe,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),
5. oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
6. oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku wyboru złożonej oferty,
7. kopia dowodu osobistego,
8. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.

IX. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

X. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w terminie do 09.01.2015 r. do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 (Sekretariat pokój 229), pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach”.

XI. Informacje dodatkowe:
a) Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
b) Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
c) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.
d) Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą –„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm. zm.).

2014-12-18

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Anna Sikora Chojnice
2. Teresa Binger Kamień Krajeński
3. Krzysztof Kamiński Chojnice
4. Mariola Januszewska Chojniczki
5. Agata Chylewska Nieżywięć
6. Andrzej Plata Chojnice
7. Krzysztof Wirkus Chojnice
8. Jadwiga Zagozda Chojnice

2014-12-18

Odwołanie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach odwołuje konkurs na wolne stanowisko urzędnicze – psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, który został opublikowany na stronie internetowej PCPR Chojnice oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chojnicach w dniu 05.12.2014 r. w związku ze zmianą potrzeb organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

2014-12-12

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż w roku 2014 nie będą już przyjmowane i realizowane wnioski o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Jednocześnie przypominamy, że dofinansowaniu podlegają faktury wystawione w bieżącym roku kalendarzowym. Nie ma możliwości dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupionych w latach poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek. Informujemy także, że aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON należy w pierwszej kolejności zgłosić się do PCPR w celu uzyskania szczegółowych informacji i zasad obowiązujących w tym zakresie.

2014-12-05

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko:

MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

oraz na stanowisko PSYCHOLOGA.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są tutaj:
nabór na stanowisko Koordynatora
nabór na stanowisko Psychologa

2014-11-27

SZKOLIMY OSOBY BEZROBOTNE I NIEKATYWNE ZAWODOWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach prowadzi reintegrację społeczną i zawodową 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego.

Reintegracja społeczno – zawodowa realizowana jest w ramach projektu „Do zatrudnienia mały krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach reintegracji społecznej beneficjenci ostateczni uczestniczą m.in. w:
- indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem;
- zajęciach grupowych „Trening pracy” prowadzonych przez doradcę zawodowego; zajęciach grupowych „Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych” prowadzonych przez psychologa;
- grupowych zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa oraz pracownika socjalnego.

W ramach reintegracji zawodowej beneficjenci ostateczni uczestniczą w szkoleniach zawodowych dobranych na podstawie predyspozycji

i umiejętności zawodowych.

Uczestnicy i uczestniczki szkolą się w następujących typach szkoleń:
- kurs kucharski;
- kurs florystyki z obsługą kasy fiskalnej;
- kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami języka niemieckiego,
- kurs grafiki komputerowej,
- kurs spawania metodą TIG i MAG


Od lutego 2015 roku beneficjenci rozpoczną 4 miesięczny staż zawodowy zgodny z ukończonym szkoleniem zawodowym.

Ponadto wychodząc naprzeciw barierom naszych uczestników i uczestniczek zapewniamy wsparcie dodatkowe w postaci refundacji kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW oraz cateringu.

2014-11-21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza zapytanie o ofertę na przeprowadzenie zajęć grupowych II edycja w ramach projektu "Do zatrudnienia mały krok". Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się tutaj

2014-10-28

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 3/2014 na realizację szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Do zatrudnienia mały krok" wspołfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełna treść znajduje się tutaj

2014-10-05

Zapraszamy do złozenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Do zatrudnienia mały krok".
Szczegóły tutaj

2014-09-23

Szkolenie rodzin zastępczych spokrewnionych powiatu chojnickiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zorganizowało we wrześniu 2014r. szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych z terenu powiatu chojnickiego w ramach programu szkoleniowego „Razem” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 15/2012/RZ z dnia 21.06.2012r.

W szkoleniu brało udział 8 rodzin zastępczych spokrewnionych, które zostały ustanowione prze sąd w osobach dziadków lub rodzeństwa dziecka.

Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych spokrewnionych zapoznanie ich z prawami i obowiązkami jakie spoczywają na rodzinach zastępczych.

2014-09-01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż rekrutacja do projektu „Do zatrudnienia mały krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje przedłużona do dnia 12 września 2014r.
Więcej informacji na temat projektu w dziale EFS.

2014-08-25

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza zapytanie o ofertę na przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych w ramach projektu " Do zatrudnienia mały krok". Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

Pobierz

2014-08-18

W dziale Pobierz zostały opublikowane zasady dotyczące uzyskania Karty Parkingowej oraz wniosek o wydanie Karty.

2014-08-07

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie ciepełego posiłku dla uczestników projektu "Do zatrudnienia mały krok" - czytaj więcej

2014-08-04

Zapraszamy do udziału w projekcie „Do zatrudnienia mały krok”

Projekt „Do zatrudnienia mały krok” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Chojnicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej; Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2014r. do 30.06.2015r.
Więcej informacji na ten temat w dziale Projekty EFS

2014-07-07

Zasady wydawania kart parkingowych
 
Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Więcej informacji na ten temat w dziale PZOON

2014-07-01

Szkolenie rodzinnych domów dziecka w powiecie chojnickim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zorganizowało w czerwcu 2014r. szkolenie dla rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu chojnickiego w ramach programu szkoleniowego „Razem” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr 15/2012/RZ z dnia 21.06.2012r.
Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji wychowawczych prowadzącym rodzinne domy dziecka.
Dnia 25 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste zakończenie szkolenia, w którym uczestniczył Starosta Chojnicki Stanisław Skaja. Starosta wręczył rodzinom podziękowanie za wieloletni trud i poświęcenie w opiece nad powierzonymi dziećmi. Opiekunowie zastępczy mieli okazję porozmawiać ze Starostą, zadawać pytania na temat rozwoju pieczy zastępczej w powiecie. Uczestnicy otrzymali również zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

2014-06-30

Zmiana terminu przyjmowania wniosków do 30 sierpnia 2014 roku w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia 2014r. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:
- zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
- uzyskania prawa jazdy kategorii B,
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
- szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
- pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu

powinny złożyć wniosek do 30 sierpnia 2014 roku.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

2014-06-10

Program „Aktywny Samorząd” w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że w roku 2014 Powiat Chojnicki realizuje program „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Przyjmowanie wniosków w roku 2014 następuje:
a) Moduł I: w trybie ciągłym, od 4marca do dnia 30 września
b) Moduł II:
- na semestr letni: od 4marca do dnia 30 marca
- na semestr zimowy: od 1 września do dnia 30 września (w przypadku wysłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Druki wniosków można odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 - pokój nr 119, 120 i 121 w godzinach pracy urzędu lub pobrać z naszej strony internetowej - zakładka Aktywny Samorząd

Wnioski należy składać w jednostce organizacyjnej samorządu odpowiednio dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy - dla mieszkańców powiatu chojnickiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 – w pokojach:

120 – obszar A i B tel. 52 33-44-486
119 – obszar C tel. 52 33-44-485
121 – obszar D i Moduł II tel. 52 33-44-487
lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl (Programy PFRON - Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie - Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 - pokój nr 119,120 i 121 (tel. 52/ 33-44-485, 33-44-486, 3344-487), w godzinach pracy PCPR, e-mail : pcpr@infochojnice.pl .

ZADANIA, realizowane przez PCPR w 2014r. :

MODUŁ I

Zadanie A1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zadanie A2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
Zadanie B1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zadanie B2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie C1 - Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie C2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie C3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie C4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Obszar D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (koszt przedszkola lub żłobka)

MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (STUDENT)

2014-04-16

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 15/2014 Starosty Chojnickiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Chojnicach dnia wolnego od pracy (w związku z dniem wolnym od pracy 3 maja przypadającym w 2014 r. w sobotę), w dniu 2 maja br. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie nieczynne.

2014-04-07WOJEWODA POMORSKI ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Konkursem objęte będą działania z zakresu pomocy społecznej dotyczące następujących obszarów (priorytetów):
1. wyróżnianie najlepszych inicjatyw i promocja dobrych praktyk w działaniach sektora pozarządowego w sferze pomocy społecznej z terenu woj. pomorskiego, w tym przeprowadzenie procedury konkursowej i organizacja Gali „Nagrody Bursztynowego Mieczyka”,
2. działania zapewniające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom specjalistyczną pomoc i integrację ze środowiskiem,
3. tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
4. tworzenie systemu oparcia społecznego dla osób starszych i kombatantów poprzez rozwój usług i różnych form wsparcia dziennego w środowisku lokalnym,
5. zapobieganie skrajnym formom wykluczenia społecznego osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób bezdomnych poprzez tworzenie adekwatnej oferty wsparcia.

Warunki konkursu i zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie województwa pomorskiego w zakresie pomocy społecznej, których cele statutowe są z godne z przedmiotem niniejszego konkursu
2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wymagany jest finansowy wkład własny lub z innych źródeł w wysokości minimum 1%.

FORMULARZE OFERTY można odebrać w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, Formularz dostępny jest także na stronie internetowej Urzędu: www.gdansk.uw.gov.pl (>Wydziały > Wydział Polityki Społecznej).

Termin i miejsce składania ofert:
Wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2014 roku w godzinach 7.45 - 15.45 w Kancelarii Ogólnej Pomorskiego Urzędu (wejście B) , bądź przesłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opisanej: „Otwarty Konkurs Ofert Wojewody Pomorskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej - edycja 2014”.

W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje udzielane będą pod numerem telefonu 58 30 77 137 lub 58 30 77 598.

2014-03-04

Uwaga studenci!!!

Zarząd PFRON podjął uchwałę w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Każdego roku realizacji programu datę rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy).

Aktualnie zgodnie z zasadami przyjętymi przez PFRON obowiązują dwa terminy zakończenia przyjmowania Państwa wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II.  Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym można składać w 2014 roku w samorządzie powiatowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania), w terminach adekwatnych do organizacji roku akademickiego/szkolnego:

- do dnia 30 marca - na semestr letni
- do dnia 30 września - na semestr zimowy

Wniosek wraz załącznikami do pobrania w zakładce Aktywny samorząd.

2014-02-19

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach:

- w obszarze B –likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej lub urzędach lub placówkach edukacyjnych, przez zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne. Wysokość dofinansowania ze środków PERON nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji.
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe, gminy i spółdzielnie socjalne osób prawnych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji.
- w obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”
Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33-44-487. W związku z narzuceniem krótkiego terminu składania projektów w Oddziałach PERON (30 kwiecień 2014) kompletne wnioski na 2014r. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r.

2014-02-19

Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar A

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” – w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, którego realizatorem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji.
Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”
Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Bożena Ugowska nr tel. 58 32-68-565. W związku ze wskazaniem krótkiego terminu składania projektów w Oddziałach PFRON (30 kwietnia 2014) kompletne wnioski na 2014r. należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r.

2014-02-13

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Gdańsku informuje, iż PFRON w partnerstwie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym realizuje projekt systemowy pn. „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”
Przedmiotowy projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 r. i realizowany w terminie od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2015 r.

Podstawowym celem projektu „Ramowe wytyczne…” jest opracowanie i upowszechnienie  wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Wytyczne będą stanowić podstawę do wprowadzenia konkretnych przepisów prawa w tym zakresie. Jednym z planowanych efektów projektu, oprócz rozpowszechniania wiedzy, będzie stworzenie komputerowego narzędzia do wspomagania projektowania, oceny ergonomicznej i dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W oparciu o istniejącą strukturę Oddziałów Wojewódzkich PFRON od 1 stycznia 2014 r. zostało zorganizowanych 16 Punktów Informacyjno-Doradczych (PI-D). Ich zadaniem będzie podnoszenie poziomu wiedzy wspieranie osób zainteresowanych problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, m.in. pracodawców, lekarzy medycyny pracy, służb kontrolnych, architektów , przedstawicieli organizacji pozarządowych innych zainteresowanych podmiotów w tym także samych osób niepełnosprawnych.

Ponadto zostaną zorganizowane spotkania informacyjno-doradcze we wszystkich miastach powiatowych celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców zainteresowanych wsparciem osób niepełnosprawnych oraz przystosowaniem środowisk pracy do ich potrzeb.
Informacje na temat projektu zamieszczane są na stroni internetowej www.pfron.org.pl 
Ponadto można je uzyskać osobiście w PI-D w siedzibie Oddziału Pomorskiego PFRON oraz telefonicznie pod numerem tel. 58 35 00 598 pan Mariusz Justyna oraz tel. 58 35 00 599   pan Wojciech Lemańczyk.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach prosimy o zgłaszanie telefoniczne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach pod numerem tel. 52 33 44 487  pani Beata Januszewska.

2014-02-03

“Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Chojnicach realizuje projekt pn.: “Zagrożeni bo niedocenieni”. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 20 osób (12 kobiet i 8 mężczyzn) niezatrudnionych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu człuchowskiego oraz chojnickiego (z wyjątkiem miasta Człuchów i Chojnice) poprzez organizację szkoleń i staży. Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2015 r.
Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18 – 30 lat oraz osób starszych po 50 roku. W pierwszej kolejności do projektu zostaną rekrutowane kobiety samotnie wychowujące dzieci oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu oferujemy:
- doradztwo zawodowe;
- warsztaty umiejętności psychospołecznych;
- profesjonalne szkolenia zawodowe dobierane indywidualnie do potrzeb danej osoby;
- możliwość odbycia 4 m-go stażu zawodowego;
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i staż;
- opiekę nad osobami zależnymi;
- poczęstunek podczas szkoleń i warsztatów;
-  stypendium szkoleniowe i stażowe.

Formularze rekrutacyjne przyjmujemy od 01.01.14 r. do 28.02.14 r. Wypełnione i własnoręcznie podpisane formularze przyjmowane będą  w  Biurze projektu pokój nr. 4 w godz. 07.00 – 15.00. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu (59) 83 35 750 wew. 34.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym , współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2014-01-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.
Obecnie w Funduszu trwają jeszcze intensywne prace dotyczące modyfikacji dokumentu pn. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „Student II” prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków przez Realizatora programu. Prawdopodobny termin przyjmowania wniosków to marzec 2014r.

Przewidziane formy pomocy w 2014r.:
1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
8 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
9 – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
10– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.(dawny program Student)