Aktualności

2016-04-27

KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH
I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

1. Organizator:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2. Temat konkursu:
„Gdy dorosnę zostanę …”

3. Cel konkursu:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu chojnickiego na temat rodzicielstwa zastępczego,
- kształtowanie empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i problemów współczesnych rodzin

4. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież znajdujące się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
- I grupa - dzieci w wieku do 6 lat,
- II grupa - uczniowie w wieku od 7-12,
- III grupa - uczniowie w wieku od 13-18 lat.

5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2016 roku na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice

6. Forma pracy plastycznej:
- prace plastyczne w formacie A3, wykonane w dowolnej technice,
- każdy uczestnik może przygotować 1 pracę wykonaną samodzielnie,
- wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu uczestnika bądź rodzica/opiekuna,
- osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

7. Ocena pracy
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem i celami konkursu (0 - 10 pkt.),
- walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) (0 - 10 pkt.),
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0 -10 pkt.),
- estetyka i efekt wizualny (0 - 10 pkt.).

8. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 18.06.2016r.
- Wręczenie nagród nastąpi 18.06.2016r. podczas FESTYNU Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
- Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej: www.pcpr.infochojnice.pl
- W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana nagroda główna.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi. Informacje o konkursie można także uzyskać pod numerem telefonu 52 33 44 497.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

2016-04-27

„CZAS NA REMONT 2016”

Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce "Fundusz Korczaka": http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub b.rutkowska@naszdom.org.pl )

Pozdrawiamy,
Zespół Towarzystwa Nasz Dom

Towarzystwo Nasz Dom
Al. Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
+48 22 834 60 53
www.towarzystwonaszdom.pl
www.facebook.com/towarzystwonaszdom

2016-04-19

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na szkolenie pt.

Metody postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania.

Opis szkolenia:
Szkolenie omawia mechanizmy zaburzeń zachowania u dzieci oraz dostępne i skuteczne formy pomocy takim dzieciom. Przedstawia praktyczne metody przezwyciężania problemu, podkreśla rolę pomocy systemowej.

Cele szkolenia:
Przekazanie wiedzy na temat mechanizmów i uwarunkowań zaburzeń zachowania u dziecka.
Uporządkowanie refleksji o skutecznych i szkodliwych formach interwencji podejmowanych przez dorosłych.
Przygotowanie do praktycznej formy pracy z dzieckiem – budowania strategii pomocy wybranemu dziecku.

Forma zajęć:
Dyskusja, warsztat, wykład.

Czas trwania:
4 godziny.

Termin:
16.05.2016 r. (grupa I), 17.05.2016 r. (grupa II), godz. 10.30 – 14.30.

Liczba uczestników:
16 osób w grupie.

Program:
1. Rozróżnienie zaburzeń zachowania od problemów wychowawczych stwarzanych przez dziecko.
2. Przyczyny i mechanizmy utrwalania zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży.
3. Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania – system kar/nagród, a jego skuteczność.
4. Istota i znaczenie systemowej pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania.

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę o emocjach i potrzebach dziecka z zaburzeniami. Poznają sposoby radzenia sobie i pracy z dzieckiem z w/w dysfunkcjami.

Z uwagi na ograniczaną ilość miejsc prosimy o udział w szkoleniu jednego z opiekunów zastępczych. Konieczne jest telefoniczne rejestrowanie się na szkolenie pod nr telefonu 52 33 44 497 w terminie do 10.05.2016r.

Osoby zainteresowane, które nie zakwalifikują się na szkolenie w w/w terminach zostaną uwzględnione w dodatkowym szkoleniu planowanym w miesiącu czerwcu 2016r.

2016-03-21

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej do pobrania w zakladce Pobierz

2016-03-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski na dodatek wychowawczy wydawane będą od 21 marca 2016 r. w pokoju 035 w godzinach 9:00–13:00.

Jednocześnie informujemy, że w/w wnioski NIE MOGĄ WPŁYNĄĆ WCZEŚNIEJ NIŻ 1 KWIETNIA 2016 R.

2016-03-08

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iz rekrutacja do projektu "Lepsze jutro" zostaje wydłużona do dnia 31.03.2016r. Regulamin projektu wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępny jest w zakładce Projekty EFS.

2016-03-07

UWAGA STUDENCI

Został ogłoszony termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” moduł II:
Pierwszy termin naboru wniosków: od 7 marca do 15 kwietnia 2016r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).
Drugi termin naboru wniosków: od 1 września do 10 października 2016r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

2016-03-07

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

- w obszarze B –likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji. (w urzędach 30%)
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
- w obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 20% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.

Kompletne wnioski na 2016 r. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2016r.

2016-02-12

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Czytaj więcej

2016-02-08

Informacja o wyniku wstępnej selekcji na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - tutaj

2016-02-02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do udziału w projekcie „Lepsze jutro”

Projekt realizowany jest ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa.

Projekt adresowany jest do osób biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej.

Oferujemy, m.in:
- Bezpłatne szkolenia zawodowe;
- Warsztaty umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych i rozwój osobowy;
- Staż zawodowy
- Poradnictwo psychologiczne, zawodowe;

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z koordynatorem projektu w siedzibie PCPR Chojnice tj. Chojnice ul. Piłsudskiego 30, tel. (52) 33-44-499

2016-01-29

Uwaga!

Informujemy, iż nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostaje przedłużony do dnia 05.02.2016 r.

W związku z powyższym wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 05.02.2016 r. do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30 (Sekretariat pokój 229), pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach”.

2016-01-22

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Szczegółowe informacje dot. naboru tutaj

Archiwum