2017-11-16

BezpiecznaJaTeen
BezpiecznaJaTeen  to nastolatka, która mimo młodego wieku jest odpowiedzialna i świadoma.
Nastolatki ze szkół ponadgimnazjalnych w dniach 13 i 14 listopada 2017 uczestniczyły w szkoleniu , będącym częścią ogólnopolskiej akcji pn. "BezpiecznaJa" organizowaną przez Stowarzyszenie Fair Is.
Do Chojnic specjalistów zaprosiły Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Aula Zespołu Szkół w ciągu dwóch dni była wypełniona „po brzegi” 40o zaciekawionych dziewczyn wraz z pedagożkami szkolnymi , w bezpiecznej atmosferze miały okazję wysłuchać specjalistów, porozmawiać , uzyskać odpowiedź na szereg ważnych dla siebie pytań.
Podczas szkolenia dowiedziały się jakimi mechanizmami rządzi świat przemocy i gwałtu. Jak ich unikać, jak się bronić i jak nie milczeć by sprawca został ukarany.
„Forma szkolenia przeniesiona do zewnętrznych sal miejskich, dodatkowo prowadzona przez trenera rozwoju osobistego jest obecnie modną formą uczenia się i w znacznym stopniu opiera się na interaktywnym podejściu do tematu, zadaniach, wskazuje propozycje rozwiązań i zmusza do samodzielnych przemyśleń.”
Jeszcze raz w imieniu uczestniczek dziękujemy prowadzącym – Paniom Marcie i Dominice
Organizatorzy : PCPR i PPP Chojnice

2017-10-31

Program Wyrównywania Różnic
między Regionami III w 2018 roku
Powiat Chojnicki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

- w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji. (w urzędach 30%)
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
- W obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.

Kompletne wnioski na 2018 r. dotyczące obszarów B,C,D należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Natomiast wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E przyjmowane będą przez Oddział Pomorski PFRON w Gdańsku al. Grunwaldzka 184 w terminie od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

2017-10-30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnicach zapraszają dnia 13.11.2017r. oraz 14.11.2017r. do Auli Zespołu Szkół, ul. Nowe Miasto 4-6 w godz. 10.00- 13.30 na: Szkolenie prewencji przemocy i gwałtu dla nastolatek (14-19 lat.

Szczegóły tutaj

2017-10-30

ZAPROSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie dotyczące:
SPECYFIKI PRACY Z DZIEĆMI UMIESZCZONYMI W PIECZY ZASTĘPCZEJ-ZABURZENIA WIĘZI, FASD, ZABURZENIA POTRAUMATYCZNE

Szczegóły tutaj

2017-10-25

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje.

2017-10-05

Pełna treśćogłoszenia tutaj.

2017-10-05

UWAGA!

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r.”

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017r.”

Do kogo adresowana jest pomoc?

- Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia zamieszkujące na terenie gmin, których wykaz określony został w załączniku: a) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1547, z późn. zm.), b) do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1583).

Kto jest realizatorem programu, gdzie i do kiedy należy składać wnioski?
Jednostka realizująca program – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. W celu uzyskania informacji o programie należy kontaktować się bezpośrednio z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 3344 480. Wnioski dostępne będą w siedzibie PCPR Chojnice oraz na stronie internetowej: http://pcpr.infochojnice.pl/
Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 1 grudnia 2017 roku.

Jaką pomoc można uzyskać w ramach programu?
W ramach Modułu I programu każda poszkodowana w wyniku żywiołu osoba niepełnosprawna spełniająca wszystkie warunki przewidziane w programie może otrzymać jednorazowe świadczenie na rehabilitację społeczną w wysokości 2.000,00 zł z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę. Wysokość wnioskowanej pomocy Wnioskodawca w formularzu wniosku powinien określić łącznie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, których dotyczy przedmiotowy wniosek. Jest to pomoc doraźna niepodlegająca rozliczeniu, wydatkowana zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej.

Podopieczny/podopieczni, którego/których dotyczy wniosek w ramach Modułu I musi/muszą zamieszkiwać razem z Wnioskodawcą w obrębie tego samego gospodarstwa domowego (pobyt stały). Pomoc w ramach Modułu I dotyczy tylko tych adresatów programu, w odniesieniu do których przyznany został zasiłek celowy w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.).

W ramach Modułu II programu można otrzymać jednorazowe świadczenie stanowiącego rekompensatę poniesionych strat i/lub pokrycie kosztów przeprowadzenia naprawy w odniesieniu do sprzętu/urządzenia /środka pomocniczego/przedmiotu ortopedycznego, którego zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON (niezależnie od daty przyznania pomocy ze środków PFRON).

Zgodnie z postanowieniami programu (rozdział VI ust. 4) świadczenie wypłacane w ramach Modułu II przeznacza się na:
1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się (bez barier architektonicznych) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu /urządzeń.

Wysokość świadczenia przypadającego danej osobie niepełnosprawnej w przypadku:
a) naprawy sprzętu/urządzenia – nie może przekroczyć 100% kosztów jej dokonania z zastrzeżeniem, że koszt naprawy nie może stanowić więcej niż 50% kosztów zakupu naprawianego sprzętu/urządzenia (realizator programu będzie dokonywać weryfikacji, czy zasadne jest przeprowadzenie naprawy w odniesieniu do ewentualnego zakupu nowego sprzętu/urządzenia takiego samego jak uszkodzony/e lub w przypadku braku możliwości zakupu nowego takiego samego urządzenia/sprzętu w odniesieniu do urządzenia/sprzętu o takich samych lub zbliżonych parametrach),
b) utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu sprzętu/urządzenia/środka pomocniczego /przedmiotu ortopedycznego objętego dofinansowaniem ze środków PFRON – nie może przekroczyć kwoty jego zakupu (przy ustaleniu wysokości kwoty zakupu brany jest pod uwagę również ewentualnie wniesiony przez Wnioskodawcę wkład własny), z zastrzeżeniem, że wysokość świadczenia nie może przekraczać kwoty wnioskowanej przez Wnioskodawcę.

W uzasadnionych przypadkach adresatowi programu może być udzielana pomoc w postaci indywidualnego wsparcia wykraczającego poza pomoc określoną w Module I i w Module II programu. Podstawą decyzji jest złożenie przez jednostkę realizatora do Oddziału PFRON pisemnego wniosku o udzielenie adresatowi programu indywidualnego wsparcia. Warunki i zakres udzielenia indywidualnego wsparcia każdorazowo określone zostaną odrębną decyzją Zarządu PFRON.

2007-09-19

ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA TZA ART

Drodzy Rodzice Zastępczy, Opiekunowie,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące II edycji Treningu Zastępowania Agresji. Warsztaty kierujemy głównie do dzieci uczęszczających do kl. VI, VII i gimnazjum. Podczas zajęć uczymy się:

- poznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje
- radzić sobie z własną złością, strachem
- praktykować samokontrolę
- odpowiednio reagować na zaczepki
- unikać kłopotów z innymi jak też innych umiejętności, które można zastosować w sytuacjach szkolnych i domowych

Termin spotkania: 27.09.2017 r. o godz. 16.30
Miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, sala: 033

Zapraszamy do współpracy!

mgr Marta Chamier Cieminska – trener Treningu Zastępowania Agresji - pedagog
mgr Joanna Tylka – Sporysz – trener wspomagający - psycholog

2017-09-18

UWAGA Osoby Niepełnosprawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r."

W ramach programu pomoc przeznaczona będzie na:

1) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek działania żywiołu,
2) usunięcie powstałych na skutek działania żywiołu szkód, w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – zakup/naprawę sprzętu/urządzeń

o ile ich zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

W związku z powyższym, prosimy osoby niepełnosprawne, które spełniają powyższe kryteria o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w celu pobrania wniosku.

2017-09-18

UWAGA STUDENCI

Niepełnosprawni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2017/2018 mogą składać wnioski do 10 października 2017 r.

2017-09-13

2017-08-21

Bezpłatna pomoc prawnika i psychologa.

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach towarzyszy poszkodowanym w najtrudniejszych momentach. Zespół pracował w Nowej Cerkwi udzielając wsparcia i opieki psychologicznej ewakuowanym harcerzom i rodzinom zmarłych harcerek. W sobotę 19.08.2017 r. zorganizował w Ośrodku Kultury w Rytlu mobilny punkt pomocy psychologicznej osobom poszkodowanym przez nawałnicę. W najbliższy czwartek punkt będzie świadczył pomoc w Urzędzie Miejskim w Brusach. W dalszym ciągu przyjmowane są również osoby stacjonarnie, w siedzibie PIK na ul. Piłsudskiego 30 w Chojnicach, pok. 037. Uruchomiono numer telefonu, pod którym można uzyskać poradę i zapisać się do psychologa oraz prawnika.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu chojnickiego, którzy czują potrzebę rozmowy i wsparcia. Pomoc jest nieodpłatna.

Numer telefonu: 661 414 523

2017-08-21

ZOSTAŃ RODZINĄ POMOCOWĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach serdecznie zaprasza osoby, które chciałyby zostać rodziną pomocową.

KIM JEST RODZINA POMOCOWA?

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na ich wniosek, są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka opieki nad dzieckiem np. w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi, piecza zastępcza nad małoletnim może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy Starostą a rodziną pomocową. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekroczyć 2 miesięcy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Pełnienie funkcji rodziny pomocowej może być powierzone:
1. rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka;
2. małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim przeszkolonym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE RODZINIE POMOCOWEJ

Rodzinie pomocowej przysługują świadczenia, jakie otrzymuje na dziecko rodzina zastępcza bądź prowadzący rodzinny dom dziecka, w wysokości proporcjonalnej do długości pobytu małoletniego w danej rodzinie pomocowej. Ponadto, za pełnienie funkcji rodziny pomocowej, rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje świadczenie w wysokości 20 % otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej oraz małżonków bądź osoby niepozostającej w związku małżeńskim, świadczenie za czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej wynosi 25 % kwoty określonej w art. 85 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. kwoty 2000 zł.

JAK ZOSTAĆ RODZINĄ POMOCOWĄ?

Aby zostać rodziną pomocową należy zgłosić się do Zespołu do straw Rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym centrum Pomocy rodzinie w Chojnicach. Szczegółowe informacje uzyskać można również pod numerem telefonu 52 33 44 497 i adresem e-mail: pieczazastepcza@infochojnice.pl

2017-08-21

Program „Aktywny Samorząd” w 2017 roku


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że do 30 sierpnia 2017 roku przyjmuje jeszcze wnioski na następujące formy pomocy:

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionej,

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
dla osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku, ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionej,

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopień niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności,

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
dla osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionej, ze stabilnością procesu chorobowego

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
dla osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionej, ze stabilnością procesu chorobowego

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
dla osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, aktywnym zawodowo, pełniącej rolę opiekuna prawnego dziecka

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pcpr.infochojnice.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 - pokój nr 119,120 i 121 (tel. 52/ 33-44-485, 33-44-486, 3344-487), w godzinach pracy PCPR, e-mail : pcpr@infochojnice.pl .

2017-06-23

PODSUMOWANIE SZKOLENIA "TRUDNOŚCI EMOCJONALNE DZIECI I MŁODZIEŻY"

Dnia 19.06.2017r. W Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach odbyło sie szkolenie "Trudności emocjonalne dzieci i młodzieży". Wykład z elementami warsztatu był zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Prowadzącą szkolenie była pani Marzena Kozłowska, która jest doświadczonym pedagogiem, psychotraumatologiem oraz koordynatorem rodzinnej pieczy zastepczej i wykładowcą akademickim. Z wielkiem zaangażowaniem przedstawiała interesujące kwestie oraz tematy wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Uczestnikami byli zarówno prowadzący rodzinne domy dziecka i zastępcze rodziny jak i pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej z powiatu chojnickiego. W szkoleniu wzięło udział 45 uczestników z rodzinnej pieczy zastępczej i 20 pracowników instytucji pomocowych.

Tematy, które były poruszane wzbudzały ciekawość audyturium. Treści wykładane obejmowały szerokie spektrum zagadnień dotyczących trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży. Mięszy innymi rozmawiano o klasyfikacji zaburzeń emocjonalnych, które wiążą się z Zespołem Aspergera, depresją dziecięcą czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi czy ADHD.

Konkluzją szkolenia jest pogląd, iz dzieci oraz młodzież w pieczy zastępczej jest ukształtowana przez wcześniejsze, traumatyczne wydarzenia przemocy czy rozłąki z rodziną biologiczną. Ważna jest pomoc specjalistyczna, ale też świadomość przyczyn trudności emocjonalnych podopiecznych.

Wielu uczestników z ciekawością słuchało treści wykładowych, gdyż znajdowało w nich odzwierciedlenia dzieci, którymi sie zajmują.

2017-06-22

Ogłoszenie w sprawie otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-06-13

FESTYN Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem Na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” zorganizowało po raz trzeci festyn dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu chojnickiego pod patronatem Starosty Chojnickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu. Na festynie pojawili się również radni powiatowi.

Festyn odbył się 10 czerwca 2017r. w Lasku Miejskim przy Tawernie „Antykwariat” w godzinach 11.00 - 14.00.

Uczestników festynu uroczyście powitał Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” - p. Monika Wensker.

Łącznie w festynie uczestniczyło 300 osób.

Ponadto uczestnicy festynu mogli skorzystać z:
- gier i zabaw ruchowych,
- twórczych zajęć manualnych dla dzieci,
- eksperymentów prowadzonych przez Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach
- zabaw na zamkach dmuchanych,
- malowania twarzy,
- przejażdżki bryczką,
- jazdy na kucyku,
- konkursów przyrodniczych prowadzonych przez Park Narodowy „Bory Tucholskie”,
- atrakcji militarnych - strzelania z broni, przejażdżki samochodem wojskowym,
- fotościanki,

Uczestnicy festynu częstowali się kiełbaskami z grilla, wojskową grochówką. Były również pyszne drożdżówki, rogaliki i faworki, wata cukrowa oraz kawa i herbata. Podczas festynu odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt: „Mój dom, moja okolica”. Wyłoniono 12 zwycięzców, którzy otrzymali cenne nagrody rzeczowe wręczone przez dyrektora PCPR - p. Andrzeja Gąsiorowskiego oraz Starostę - p. Stanisława Skaję. Ponadto wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymało nagrody.

Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski zapowiedział, że z prac plastycznych zostanie przygotowany kalendarz na 2018r. promujący rodzicielstwo zastępcze jak również nasz region.
PODZIĘKOWANIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom za pomoc oraz wsparcie podczas organizacji

FESTYNU Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO.


Dariusz Kurs TAWERNA ANTYKWARIAT, Chojnice
Monika Kolinska, Chojnice
Piotr Czapiewski, Chojnice
Henryk Guzinski, Chojnice
Renata i Mieczysław Bruscy
Park Narodowy BORY TUCHOLSKIE, Charzykowy
34 Batalion Radiotechniczny, Chojnice
WTZ Chojnice
WTZ Brusy
DPS Chojnice
Stanisław Gierszewski MEBLIK, Topole
CARREFOUR, Chojnice
CARREFOUR MARKET, Lipienice
NETTO, Chojnice, Pl. Niepodległości 3a
Firma DRAGON, Chojnice
Masarnia Brusy, Gierszewscy
Zakłady Mięsne SKIBA, Chojnice
Robert Skórczewski FUNGOPOL, Brusy
BAGIETKA Sp. z o. o.
Piekarnia ZAKRYŚ, Tuchola
PIOTREX, Chojnice
KOMPUTRONIK, Chojnice
Centrum Park Wodny, Chojnice
Jerzy Kuligowski Cukiernia, Charzykowy
Tomasz Słomski EVENTUS, Chojnice
Bank Spółdzielczy w Więcborku
Mirosław Janowski Zakład Instalacji Sieci Sanitarnych Wod.Kan. - C.O. Gazu
SIS „Samorządni”, Chojnice
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o., Chojnice
Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowe w Chojnicach
Regina Klauzo, EUROSTANDARD, Topole
Andrzej Pestka Zakład Oczyszczania Miasta Chojnice
Miejskie Wodociągi Spółka z o. o.
Pizzeria LAGUNA Chojnice
GRYF Koncesjonowana agencja ochrony w Chojnicach
Hurtownia Papiernicza JUNIOR, Człuchów
ORSMED, Chojnice

2017-06-02

ZAPROSZENIE


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informują o szkoleniu dotyczącym:


TRUDNOŚCI EMOCJONALNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY


Termin:
19.06.2017r. godzina 15.00

Miejsce spotkania:
Sala Konferencyjna Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego w Chojnicach przy ulicy Piłsudskiego 30

Czas trwania:
Przewidywany czas spotkania ok. 2 godziny

Osoba prowadząca:
p. Marzena Kozłowska - pedagog, psychotraumatolog, wykładowca akademicki, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu co najmniej jednego opiekuna zastępczego do dnia 13.06.2017r. pod nr tel. 52 33 44 497.

2017-05-30

2017-05-15

Do pobrania:

2017-04-26

UWAGA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy

2017-04-20

2017-04-13

Szczegóły dotyczące konkursu tutaj.

2017-03-10

UWAGA

Informujemy, iż z dniem 01.04.2017r. poczta pcprchojnice@wp.pl zostanie wyłączona.
Dalszą korespondencję prosimy kierować na adres pcpr@infochojnice.pl lub bezpośrednio do działów.
Pełna lista adresów mailowych dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce kontakt).

2017-03-03

Rozpoczęcie kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” zorganizowanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął kampanię informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior”, która ma na celu pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa i aktywności społecznej, sportowej, edukacyjnej i kulturalnej osób starszych. Z założeniami kampanii informacyjnej pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” można zapoznać się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl/bezpieczny-i-aktywny-senior/

Kampania informacyjną pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” będzie przebiegać w dwóch etapach:

Bezpieczeństwo osób starszych – ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych. Ochrona interesów seniorów, promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Aktywność osób starszych – uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia, propagowanie idei i działań ,mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

2017-03-03

UWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI

Został ogłoszony termin składania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” Moduł II:

Pierwszy termin naboru wniosków: od 1 marca do 30 marca 2017 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
Drugi termin naboru wniosków: od 1 września do 10 października 2017 r., (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Szczegółowe informacje oraz druki wniosków w zakładce Aktywny Samorząd.

2017-02-13

W drodze prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach projektu „Daj się zaktywizować po 30- stce” zaproszenia do składania ofert na usługi job coacha'a na terenie powiatu chojnickiego, wybrano następującego Wykonawcę:

Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego
ul. Spółdzielcza 4/8
89-600 Chojnice

2017-02-09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarach:

- w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych środowiskowych domach samopomocy przez podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji. (w urzędach 30%)
- w obszarze C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych przez gminy, organizacje pozarządowe. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji.
- w obszarze D – likwidacja barier transportowych przez organizacje pozarządowe i gminy prowadzące placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz warsztaty terapii zajęciowej. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji dla placówek i 80% - dla WTZ.
- W obszarze E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych dla gmin oraz organizacji pozarządowych. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 25% kosztów realizacji projektu.

Szczegółowe zasady oraz procedury realizacji programu zamieszczone są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” Ponadto informacji w powyższej sprawie udziela p. Beata Januszewska nr tel. 52 33 44 487.
Kompletne wnioski na 2016 r. należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piłsudskiego 30, 89-620 Chojnice

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

2017-02-08

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów zastępczych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla jednej grupy odbiorców – rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Ideą grupy wsparcia jest samopomoc, czyli wzajemna pomoc, korzystanie z siły i wsparcia grupy. Uczestnicy grupy sami dla siebie stanowią źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i instrumentalnego, źródło zasobów, inspiracji i motywacji do działania. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie.

W grupach uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów). W ramach grup wsparcia realizowane będą również elementy psychoedukacji poprzez mini warsztaty oraz bloki tematyczne, będące przedmiotem zainteresowania rodziców zastępczych.

Poprzez udział w grupie wsparcia rodzice zastępczy otrzymują możliwość:
- uzyskiwania i dawania wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
- doskonalenia umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
- inicjowania i wzmacniania pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
- pogłębienia wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
- przeznaczenia czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
- zapobiegania wyczerpaniu i wypaleniu.
- rozmowy moderowane na temat seksualności dzieci i młodzieży
- wykorzystanie elementów Treningu Zastępowania Agresji ART w pracy z dziećmi i młodzieżą w pieczy zastępczej

PIERWSZE SPOTKANIE: 23 LUTEGO 2017 GODZINA 17:00 – 18:30 SALA 033 SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ 1 W MIESIĄCU - W OSTATNIE CZWARTKI

Osoba prowadząca:
mgr Marta Chamier Cieminska: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog, edukator seksualny, trener Treningu Zastępowania Agresji ART

Zapraszam do współpracy!

2017-01-24

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w ramach realizowanego projektu pn. "Daj się zaktywizować p 30-stce" zaprasza do składania ofert na świadczenie usług job-coach'a na terenie powiatu chojnickiego. Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2017r. o godzinie 15:00.

Treść zapytania wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się tutaj.

2017-01-15

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż decyzją Zarządu Powiatu Chojnickiego na podstawie Uchwały NR 356/2017 z dn. 10.01.2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminów rozpatrywania wniosków i wysokości przyznania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON. W roku 2017 o uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się niepełnosprawne osoby dorosłe, legitymujące się orzeczeniem o ZNACZNYM stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz niepełnosprawne dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia.