Aktualności

2015-08-27

UWAGA STUDENCI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach uprzejmie informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach Programu „Aktywny Samorząd" Moduł II na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2015/2016 mogą składać wnioski od dnia 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r.

2015-08-24

Pomoc dla niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, że osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania:

- prawa jazdy kategorii B
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka (koszt przedszkola lub żłobka)

mogą składać jeszcze wnioski do 30 sierpnia 2015r. w ramach Programu Aktywny Samorząd

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Aktywny samorząd oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30 - pokój nr 121,119,120 (tel. 52/ 33 44 487, 52/ 33 44 485, 52/ 33 44 486) w godzinach pracy PCPR, e-mail: pcpr@infochojnice.pl

2015-08-18

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zamierza we wrześniu 2015 roku zorganizować kolejne bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Na terenie powiatu chojnickiego funkcjonują obecnie 142 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 231 dzieci.

Zapraszamy osoby o otwartym sercu do grona pomagających dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.

Zgłoszenia chętnych osób i rodzin przyjmowane będą do 31 sierpnia 2015r. listownie lub osobiście w siedzibie PCPR w Chojnicach,
ul. Piłsudskiego 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00; telefon: 52 33 44 497.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń tutaj.

2015-07-22

Szanowni Państwo,

Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE pragnie zaprosić Państwa do udziału w dwóch organizowanych przez najbliższym czasie wydarzeń:
a) Obchody Światowego Dnia FAS w Gdańsku
b) Konkurs plastyczny „Gdy dorosnę”

Światowy Dzień FAS przypada na dzień 9.09.2015 r. W ubiegłym roku obchodziliśmy go dzięki zorganizowanej w Chmielnie konferencji „Dzieci, które pozostają dziećmi”. W tym roku Fundacja FASCYNACJE wraz z organizatorem ubiegłorocznej konferencji - Fundacją dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” oraz Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień zapraszają do Gdańska. Obchody rozpoczną się o godz.9.09 na gdańskiej starówce. Chcemy by obecne podczas wydarzenia dzieci wraz ze swoimi opiekunami wypuściły do nieba- specjalnie na ten cel przygotowane- latawce. Przyjęliśmy latawiec jako symbol dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym, które jeśli im pozwolić i mądrze prowadzić mogą „wzbić się w górę”.

Zachęcamy Państwa do dołączania do nas tego dnia wraz z latawcami lub zorganizowania podobnej imprezy w swojej miejscowości.

O wszystkim poinformujemy na naszej stronie internetowej oraz naszym fanpage na facebooku. Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu wielu osób o problemie FAS będzie mówić się w naszym województwie coraz więcej i głośniej.

Bardzo liczymy na Państwa udział i mamy nadzieję, że będą Państwo wraz z nami współorganizować tegoroczne święto.

Konkurs plastyczny „Gdy dorosnę…” adresowany jest do dzieci w wieku 5-12 lat przebywających w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy wiekowe, temat będzie taki sam w obu grupach:
5-8 lat - praca techniką dowolną
9-12 lat – praca z wykorzystaniem technik ekologicznych i materiałów recyklingowych, aby dodatkowo zaszczepiać w dzieciach wrażliwość ekologiczną

Najładniejsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Oceny prac dokona 3 osobowe jury konkursu. Za 3 najwyżej ocenione prace w danej grupie wiekowej ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dodatkowo przyznane zostaną dyplomy za wyróżnienie w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną udostępnione na stronie fundacji.

Specjalne nagrody są przewidziane ponadto za wspólne wykonanie pracy przez wszystkie dzieci z danej placówki lub rodziny zastępczej. Z poważaniem, Joanna Węglarz Prezes Zarządu Fundacji FASCYNACJE

Z poważaniem,
Joanna Węglarz
Prezes Zarządu Fundacji FASCYNACJE

2015-06-05

FESTYN Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO W CHOJNICACH
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka za przybycie dnia 30.05.2015r. na Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Podziękowania należą się również dla osób, które były zaangażowane w zorganizowanie festynu oraz dla sponsorów.
Do zobaczenia na następnym festynie!

Dyrektor wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

2015-06-05

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na temat:
„Moja rodzina na wakacjach”:
Damian Jarosiński, 6 lat – I miejsce
Nikola Baszyńska, 6 lat – II miejsce
Dawid Reca, 6 lat - III miejsce
Julian Kaszubowski, 10 lat – I miejsce
Wiktoria Grabowska, 8 lat – II miejsce
Julia Łangowska, 10 lat – III miejsce
Daria Kontek, 14 lat – I miejsce
Karolina Scheibe, 16 lat – II miejsce
Adam Jurczyk, 13 lat – II miejsce
Krystian Dąbrowski, 13 lat – III miejsce
WYRÓŻNIENIA:
Wiktoria Zakrzewska, 11 lat
Magdalena Jóźwiak, 14 lat
Beata Jaszewska, 19 lat
Krystian Nowik, 11 lat
Jarosław Muzolf, 10 lat
Dorian Gil, 8 lat
Seweryn Rykaczewski, 18 lat

2015-05-13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć warsztatowych "Stop bezrobociu" oraz "Jaki byłem - jaki teraz jestem" realizowanych w ramach projektu "Do zatrudnienia mały krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły tutaj.

2015-05-12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza do składania ofert na przygotowanie i dostarczenie dwóch gotowych posiłków (catering) dla 20 uczestników projektu "Do zatrudnieia mały krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły tutaj.

2015-04-17

Trwa realizacja projektu "Do zatrudnienia mały krok"

SZKOLIMY OSOBY BEZROBOTNE I NIEKATYWNE ZAWODOWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach prowadzi reintegrację społeczną i zawodową 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego.

Reintegracja społeczno – zawodowa realizowana jest w ramach projektu „Do zatrudnienia mały krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu podpisali indywidulny program zatrudnienia socjalnego i rozpoczęli udział w zajęciach dnia 22 września 2014r. W ramach reintegracji społecznej beneficjenci uczestniczyli w warsztatach:
- Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa, których celem było podniesienie szeroko rozumianych kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego odnalezienia się w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.
- Trening pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego, których celem była analiza kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, wyznaczenie celu zawodowego, opracowanie realnego planu działania. Ale także beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z metodami poszukiwania pracy, technik autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
- Zajęcia edukacyjne prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa oraz pracownika socjalnego. Tematyka zajęć dotyczyła obszaru edukacji zdrowotnej, nauki samodzielnego gospodarowania budżetem, umiejętności zarządzania czasem, godzenia ról zawodowych i rodzinnych.

Poza tym w ramach reintegracji społecznej beneficjenci ostateczni uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem.

Z dniem 27 października 2014r. beneficjenci rozpoczęli 300 godzinne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji zawodowych. 20 uczestników ukończyło następujące szkolenia zawodowe:
- „Kucharz;”
- „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z podstawami jeżyka niemieckiego”;
- „Florystyka z obsługą kasy fiskalnej”;
- „Spawanie metodą TIG i MAG”;
- „Grafika komputerowa”
i otrzymało pozytywną ocenę z egzaminu wewnętrznego. Z dniem 16 lutego 2015 roku beneficjenci rozpoczęli 4 miesięczny staż zawodowy zgodny z ukończonym szkoleniem zawodowym.

Ponadto wychodząc naprzeciw barierom naszych uczestników i uczestniczek zapewniamy wsparcie dodatkowe w postaci refundacji kosztów przejazdu, ubezpieczenia NNW, oraz cateringu.

2015-04-16

2015-04-14

2015-03-12

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Wnioski przyjmowane są do 6 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie:
www.spes.org.pl/stypendia
Prosimy o pomoc w dotarciu do najbardziej potrzebujących: udostępnienie informacji osobom zainteresowanym, pracownikom pomocy społecznej oraz na stronach internetowych. Więcej informacji tutaj

2015-03-08

Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach organizuje szkolenie grupowe dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe. Osoby z powiatu chojnickiego zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej muszą spełnić szereg warunków, określonych w Ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło dochodu, mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać pełnię praw rodzicielskich.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej są zobowiązani do ukończenia szkolenia, które obok wymienionych warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej stanowi niezbędny element do uzyskania pozytywnej kwalifikacji kandydata, umożliwiającej pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

W marcu 2015r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe - w wymiarze 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk. Łączny cykl szkolenia wynosi 12 tygodni.

Zajęcia metodą warsztatową prowadzą certyfikowani trenerzy programu szkoleniowego „Razem” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej autorstwa Marka Hojczyka i Beaty Kowalczyk zatwierdzonego decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DSR-II-5121-27-1-TU/12 z dnia 21 czerwca 2012r.

Kolejną edycję szkolenia planujemy jesienią 2015r.

Wszystkim osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym szczegółowych informacji udziela: Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30, pokój 034, tel. 52 33 44 497.

Szkolenie jest bezpłatne.

Jest to oferta dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną nadać nowy sens swojemu życiu przez pomoc drugiemu człowiekowi.

2015-03-05

Uwaga Studenci !

Od dnia 6 marca do 30 marca 2015 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższy (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015).

Wyznaczony termin składania wniosków jest terminem nieprzekraczalnym. Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju nr 121 w godzinach 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku lub listownie (decyduje data nadania korespondencji) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 89-600 Chojnice ul. Piłsudskiego 30.

W bieżącym roku wprowadzono udział własny studentów!

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany:

1) w module II – w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) –warunek dotyczy drugiej i kolejnych form.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w zakładce Aktywny Samorząd

2015-02-16

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj

2015-02-04

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

2015-01-19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko:
PSYCHOLOGA
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
1. Pani Roksana Kosecka – Miernik zam. Klawkowo
2. Pani Joanna Tylka – Sporysz zam. Chojnice

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Roksana Kosecka – Miernik oraz Pani Joanna Tylka – Sporysz wykazały, iż posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska Psychologa.

2015-01-16

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko
Psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Mariola Witkowska – Kopiszka Gdańsk
2. Roksana Kosecka – Miernik Klawkowo
3. Joanna Tylka – Sporysz Chojnice

2015-01-07

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Kamiński zamieszkały w Chojnicach oraz Pan Andrzej Plata zamieszkały w Chojnicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Krzysztof Kamiński oraz Pan Andrzej Plata spełniając wymogi formalne zamieszczone w ogłoszeniu o naborze zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej, która została przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2014 r. Dokonując wyboru komisja kierowała się przede wszystkim doświadczeniem zawodowym w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną oraz dobrą znajomością przepisów z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.).

Z załączonych przez w/w kandydatów dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że kandydaci wykazali się odpowiednią wiedzą niezbędną do wykonywania obowiązków na stanowisku młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Archiwum