2019-03-01

Rekrutacja do projektu „Rodzina trzonem sukcesu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach oraz Pomorski Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach uruchamia rekrutację do II edycji projektu „Rodzina trzonem sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Podziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Więcej informacji w dziale Rodzina Trzonem Sukcesu - Rekrutacja.

2019-01-09

PODARUJ DZIECKU SERCE - ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które nie mają szans wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Zapraszamy małżeństwa lub osoby samotne, które potrafią stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju i wychowania dzieci osieroconych, porzuconych lub zaniedbanych przez własnych rodziców.

OFERUJEMY:
- bezpłatne szkolenie
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne i prawne
- grupy wsparcia
- dodatkowe specjalistyczne szkolenia
- comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka
- rodziny zastępcze zawodowe otrzymują ponadto comiesięczne wynagrodzenie

Najbliższe szkolenie rozpocznie się w kwietniu 2019r.

Osoby zainteresowane utworzeniem rodziny zastępczej mogą zgłaszać się do:
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Piłsudskiego 30, tel. 52 33 44 497
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

2019-01-09

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH POSZUKUJE WOLONTARIUSZY DO POMOCY DZIECIOM PRZEBYWAJĄCYM W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMACH DZIECKA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO

Jeśli masz wolny czas, jesteś chętna/chętny zaangażować się w pracę z dziećmi, z chęcią pomagasz innym i jesteś otwarta/otwarty na nowe doświadczenia ZAPRASZAMY do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach

OD WOLONTARIUSZY OCZEKUJEMY: wsparcia dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w następujących zadaniach:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- wyrównywanie braków edukacyjnych,
- nauka języków obcych,
- spędzanie czasu wolnego,
- wspieranie rozwoju zainteresowań.

WOLONTARIUSZOM ZAPEWNIAMY:
- porozumienie wolontariackie,
- udział w szkoleniach w zakresie pieczy zastępczej,
- zaświadczenia i referencje,
- możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
- satysfakcję z niesienia pomocy dzieciom.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach - pokój 034, parter w godzinach 7.00-15.00 lub za pośrednictwem telefonicznym, tel. 52 33 44 497.

2018-12-27

Informacja o godzinach pracy urzędu w Sylwestra

W dniu 31 grudnia 2018 r. (Sylwester) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

2018-12-20

2018-12-14

UWAGA
Informacja o godzinach pracy urzędu w Wigilię

W dniu 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

2018-11-26

W związku z niedostateczną ilością środków PFRON, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach informuje, iż w roku 2018 nie będą już przyjmowane i realizowane wnioski na przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze.

Przypominamy, że dofinansowaniu podlegają faktury wystawione w bieżącym roku kalendarzowym. Nie ma możliwości dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zakupionych w latach poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek. Jednocześnie informujemy, że aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON należy w pierwszej kolejności zgłosić się do PCPR w celu uzyskania szczegółowych informacji i zasad obowiązujących w tym zakresie.

2018-11-13

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHOJNICACH WŁĄCZYŁO SIĘ
DO ŚWIĘTOWANIA 100 - LETNIEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
8 listopada 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach odbyła się uroczystość z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Każdy z zaproszonych gości otrzymał kotylion i Zbiór Pieśni Patriotycznych, które zostały przygotowane przez pracowników PCPR. Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora PCPR, Pana Andrzeja Gąsiorowskiego na temat historii odzyskania niepodległości przez Polskę oraz pielęgnowania w sobie ducha patriotyzmu. Uroczystość uświetnił solowy występ Julii Megger z 5. Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej ALERT im. Janusza Korczaka w Chojnicach, która wykonała piosenkę pt. „Gdzie są chłopcy z tamtych lat ?” Następnie uczestnicy spotkania odśpiewali wspólnie pieśni patriotyczne, tj. : „Pierwsza Brygada”, „Piechota” oraz „Przybyli Ułani pod Okienko”. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki konkursu dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka pn. „Jestem Polakiem” z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwieńczeniem spotkania było rozdanie nagród dla finalistów konkursu, których prace znalazły się w kalendarzu na rok 2019 r. oraz nagród dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursie. Zaproszono Starostę Chojnickiego, Pana Stanisława Skaję, który złożył gratulacje oraz wręczył dzieciom nagrody.

Relacja wideo z tego wydarzenia znajduje się pod tym linkiem:

http://chojnice.tv/wideo-4153-Konkurs_plastyczny_PCPR_%60Jestem_Polakiem%60_rozstrzygni%C4%99ty

2018-09-10

KONKURS PLASTYCZNY !!!
DLA DZIECI
Z RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA
„JESTEM POLAKIEM”
Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLGŁOŚCI
1. Cel konkursu:
- propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego,
- rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych,
- pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży z terenu powiatu chojnickiego na temat historii Polski,
- kształtowanie szacunku wobec ojczyzny i regionu,
- pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej u dzieci.

2. Uczestnicy konkursu:
Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież znajdujące się w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.
- I grupa -dzieci w wieku do 6 lat,
- II grupa - uczniowie w wieku od 7-12,
- III grupa - uczniowie w wieku powyżej 13 lat.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Warunkiem udziału w Konkursie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie pracy w nieprzekraczalnym terminie do 1 października 2018 roku na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piłsudskiego 30
89-600 Chojnice

4. Forma pracy plastycznej:
- prace plastyczne w formacie A3, wykonane w dowolnej technice,
- każdy uczestnik może wysłać 1 pracę wykonaną samodzielnie,
- wszystkie prace muszą być podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania
- osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu.

5. Ocena pracy
Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem i celami konkursu (0 - 10 pkt.),
- walory artystyczne - kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania (0 - 10 pkt.),
- ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu pracy (0 -10 pkt.),
- estetyka i efekt wizualny (0 - 10 pkt.).

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.11.2018 r. Wyniki konkursu zostaną również podane na stronie internetowej: www.pcpr.infochojnice.pl
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Przysłane prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu 52 33 44 497.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

2018-09-07

Zapraszamy do udziału w grupie wsparcia dla opiekunów zastępczych!

Nowa edycja!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla jednej grupy odbiorców – rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

Pierwsze spotkanie odbędzie się wyjątkowo w środę 26.09.2018 o godzinie 17:00 – 18:30.

Kolejne grupy będą miały do dyspozycji czas w ostatnie czwartki miesiąca w godzinach 17:00 do 18:30 w sali 033.

2018-09-07

Doradca zawodowy dla wychowanków pieczy zastępczej

Dnia 31.08.2018r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach zorganizowało dla młodzieży z rocznika 2003 spotkania z doradcą zawodowym.

Ośmioro wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wzięło udział w szkoleniu „Dobry start”, którego celem było sporządzenie dla uczestników proorientacji szkolnej i zawodowej.

2018-09-07

Grupa wsparcia dla osób usamodzielniających się z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
zaprasza wychowanków Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka przygotowujących się do usamodzielnienia do udziału w grupie wsparcia.
Spotkania odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinie 17:00-18:00 w sali 033, w siedzibie PCPR Chojnice
zgodnie z załączonym harmonogramem przekazywanym indywidualnie.

Celem grupy wsparcia dla osób usamodzielniających się jest wzmocnienie ich kompetencji społecznych, a także wyposażenie wychowanków w przydatną wiedzę teoretyczną.

Tematyka grupy wsparcia dotyczyć będzie głównie:
- możliwości rozwoju po usamodzielnieniu się
- określanie perspektyw zawodowych
- metod skutecznej komunikacji
- sposobów dostosowywania się do nowych ról i funkcji społecznych

Serdecznie zapraszamy

2018-07-19

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Program „Dobry start” skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole. Świadczenie przysługuje wychowankom pieczy zastępczej uczącym się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej. Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dziecko uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) oraz na osoby uczące się w szkole policealnej i szkołach dla dorosłych.

Wnioski dla pieczy zastępczej będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach.

Wnioski o świadczenie składać mogą rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz osoby uczące się będące osobami usamodzielnianymi.

Wnioski w formie papierowej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w pokoju nr 128 (I piętro) w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2018 r. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2018 r. nie będą rozpatrywane. Wnioski na świadczenie dobry start przysługujące wychowankom pieczy zastępczej zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po 23 lipca 2018 r. oraz niezwłocznie po ukazaniu się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach w zakładce „POBIERZ”. Wnioski będzie można także odbierać z siedziby PCPR w pokoju 128.

Prosimy nie pobierać i nie składać wniosków, które są dotychczas udostępnione na stronie Ministerstwa, gdyż są to wnioski, które składane mogą być jedynie do Ośrodków Pomocy Społecznej.

2018-07-16

2018-05-30

IV FESTYN Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 25.05.2018r.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” zorganizowało po raz czwarty festyn dla wszystkich rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu powiatu chojnickiego pod patronatem Starosty Chojnickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.

Festyn odbył się 25.05.2018r. w Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowym w Chojnicach przy ulicy Piłsudskiego 30a w godzinach od 16.00 do 19.00.

Uczestników festynu uroczyście powitał Starosta Chojnicki - p. Stanisław Skaja, Dyrektor PCPR - p. Andrzej Gąsiorowski oraz prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rodzinnych Domów Dziecka „Wspólny Dom” - p. Monika Wensker, którzy dziękowali opiekunom zastępczym za ich wielkie oddanie i opiekę nad dziećmi i zaprosili do wspólnej zabawy.

Łącznie w festynie uczestniczyło około 300 osób.

Podczas festynu dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zaprezentowali swoje talenty śpiewając piosenki i recytując wiersze o wakacjach i z okazji nadchodzącego Dnia Matki.

Ponadto uczestnicy festynu mogli skorzystać z:
Zabaw na zamkach dmuchanych,
Malowania muszelek,
Tańca Limbo Salsation - zajęć taneczno - fitnessowych
Malowania twarzy,
Origami,
Kostki Rubika
Fontann czekoladowych
Słodkiego poczęstunku

2018-05-29

2018-05-17

Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach wspólnie z Warsztatem Terapii Zajęciowej z Chojnic oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej z Czerska z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z powiatu chojnickiego pod hasłem „Ja w Twoich Oczach”.

Celem konkursu jest zwiększenie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży.

Tematyka prac winna być odzwierciedleniem postrzegania osób niepełnosprawnych przez dzieci i młodzież i powinna dotyczyć zagadnienia: Marzenia osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w regulaminie.
Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj.

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie do udziału.

2018-05-08

2018-05-04

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko
Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
do realizacji projektu"Rodzina trzonem sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia tutaj.

2018-04-25

2018-04-16

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach ogłasza nabór na stanowisko Młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej do realizacji projektu "Rodzina trzonem sukcesu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Pełna treść ogłoszenia tutaj.

2018-04-10

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach
ogłasza nabór na stanowisko
MŁODSZEGO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Szczegółowe informacje tutaj.

2018-04-10

2018-04-03

2018-03-20

Szczegółowe informacje tutaj.

2018-03-16

Savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych – warsztaty w Eksperymentarium

Eksperymentarium w Chojnicach zaprasza dzieci i dorosłych do udziału w warsztatach „Savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych”

Czym jest pojęcie savoir- vivre, każdy z nas wie. Przekazujemy zasady dobrego wychowania naszym pociechom, aby mogły czuć się pewnie w różnych sytuacjach życiowych. Jednak czy jesteśmy w stanie uświadomić naszych najmłodszych, w jaki sposób zachować się wobec osoby niepełnosprawnej? Zadajmy sobie pytanie jak często my dorośli jesteśmy skrępowani obecności takiej osoby. Dzieci same w sobie mają więcej przysłowiowego „luzu” i łatwiej odnajdują się w nowych dla nich sytuacjach. Mimo to pamiętajmy, że „luz” nie zawsze idzie w parze z odpowiednim zachowaniem.

Chcesz, aby Twoja latorośl zapoznała się z podstawowymi zasadami savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych? Zapisz ją na zajęcia do Eksperymentarium, gdzie przy ciekawej zabawie dowie się, jak zachowywać się w kontaktach z niepełnosprawnymi rówieśnikami i dorosłymi.

Szczegóły na stronie internetowej: www.eksperymentariumchojnice.pl oraz pod numerem telefonu: 739 007 599. Zapraszamy.

2018-03-12

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br.

Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

2018-02-23

Nauka o bezpieczeństwie w ferie zimowe

Podczas ferii zimowych dzieci i młodzież z rodzin zastępczych miały możliwość odwiedzić straż pożarną w Chojnicach.Zapoznaliśmy się ze specyfiką funkcjonowania Komendy PSP w Chojnicach. Uczyliśmy się jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.Pogłębiliśmy wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi. Wycieczka zawierała elementy instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziekujemy strażakom za taką przygodę!

2018-02-22

Program „Aktywny Samorząd” w 2018 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach rozpoczęło realizację programu „Aktywny Samorząd”, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły tutaj.

2018-02-22

Pełna treśćogłoszenia tutaj.

2018-02-02

POSZUKUJEMY RODZIN ZASTĘPCZYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach, jest ciągle bardzo dużo. Oczekują one na rodziny, które chciałyby je przyjąć, obdarować sercem i ciepłem rodzinnym.

Osoby, które wyrażą chęć pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz spełnią określone wymagania wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu zawierającym zagadnienia z zakresu: prawa rodzinnego, systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym, zdrowiu dziecka, z zakresu rozpoznawania potrzeb dziecka, znaczenia rodziny biologicznej w życiu dziecka. Kandydaci zapoznają się z doświadczeniami rodzin, które już sprawują pieczę zastępczą odbywając 10 - godzinne praktyki w funkcjonującej rodzinie zastępczej.

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - kwiecień 2018r.

Osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym szczegółowych informacji udziela
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach,
ul. Piłsudskiego 30, pokój 034, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, telefon: 52 33 44 497.

2018-01-16

Pełna treśćogłoszenia tutaj.

2018-01-02

INFORMACJA

W dniu 5.01.2018r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach będzie nieczynne.